ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.