ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣΛογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη


 • Ενημέρωση και Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Οργάνωση και Μηχανοργάνωση Οικονομικών τμημάτων και Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση ελέγχων εταιρειών και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.
 • Επίβλεψη και έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων επιχειρήσεων.
 • Επίβλεψη, εσωτερικός έλεγχος και υποστήριξη στα τμήματα οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
 • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού.
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. – Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών – Βεβαιώσεων Αποδοχών – Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας (Ε9), διορθώσεις αυτών, έκδοση πιστοποιητικών.
 • Κληρονομιές - Δωρεές - Γονικές Παροχές.
 • Ιδρύσεις εταιρειών και επιχειρήσεων με την υπηρεσία μίας στάσης και ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται.
 • Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις – Μετατροπές - Μεταβιβάσεις και Εξαγορές Εταιρειών και επιχειρήσεων.
 • Εύρεση και διάθεση Έδρας για Ελληνικές αλλά και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, εφόσον ζητηθεί.
 • Δημοσιεύσεις και Αναρτήσεις κάθε είδους στο ΓΕΜΗ. Έκδοση πιστοποιητικών.
 • Αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α., ολοκλήρωσης διαδικασίας και ελέγχου για την επιστροφή όπου αυτός απαιτηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • ‘Ολων των ειδών αιτήσεις για την έγκριση και είσπραξη επιδομάτων και μερισμάτων.
 • Όλων των ειδών οι ρυθμίσεις αποπληρωμής φορολογικών χρεών.

Μισθοδοσία, Εργατικά, Ασφαλιστικά Θέματα.


 • Κατάρτιση Μισθοδοσίας και κατάθεση ΑΠΔ.
 • Κατάθεση ημερήσιων Καταστάσεων Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 • Απογραφή και έναρξη εργασιών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Προσλήψεις και Αποχωρήσεις Προσωπικού.
 • Κατάρτιση Συμβάσεων Εργασίας με το προσωπικό και κατάθεση αυτών στο ΕΡΓΑΝΗ όποτε απαιτείται.
 • Υπολογισμός Εισφορών των Ασφαλιστικών Ταμείων.
 • Κατάρτιση και Κατάθεση των Ετήσιων Πινάκων Ωρών Εργασίας καθώς και όλων των άλλων Καταστάσεων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Διεκπεραίωση ελέγχων εταιρειών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ένταξης επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν μισθωτή απασχόληση. Παρακολούθηση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση.
 • Καταχώρηση, γνωστοποίηση, έκδοση Βεβαίωσης και άλλου είδους διεκπεραίωση μέσω των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΣΕΠΕΝΕΤ.

Συμβουλευτική Υποστήριξη.


 • Σε θέματα Διοίκησης, κοστολόγησης, Marketing καθώς επίσης οικονομικά και οργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Στις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών και την επιλογή Νομικής μορφής.
 • Στις διαδικασίες για τη συγχώνευση την απορρόφηση, την απόσχιση κλάδων αυτών, τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση των εταιρειών.
 • Σε χρηματοπιστωτικά θέματα, τραπεζικά θέματα, χρηματοδοτήσεις.
 • Διαπραγμάτευση για ληξιπρόθεσμα δάνεια με προσπάθεια διευθέτησης και υπογραφή νέων συμβάσεων.
 • Διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείων κάθε είδους από Τράπεζες.
 • Δημιουργία Οικονομοτεχνικών μελετών, κατάστρωση business plan.
 • Αποτίμηση εταιρειών ή και τμημάτων – κλάδων αυτής.
 • Έλεγχος της βιωσιμότητας μίας εταιρείας. Προτάσεις.
 • Κατάστρωση Προυπολογισμών, παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.
 • Επίτευξη χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια.Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων όλων των ειδών, από κάθε Οργανισμό και Υπηρεσία. Παρακολούθηση αυτών.

Επενδυτικά Σχέδια - Υποστήριξη.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Σας προτείνουμε από την διαθέσιμη γκάμα εθνικών (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΕΠ) και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης επενδύσεων, την καταλληλότερη πηγή για το σχέδιό σας, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, τον κλάδο δραστηριοποίησης και τη Περιφέρεια εγκατάστασης.

Ανάλογα με την περίπτωση, μετασχηματίζουμε την ιδέα σας σε άρτια επιχειρηματική πρόταση (business plan) και σας υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αποπληρωμή της δημόσιας επιχορήγησης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του επενδυτικού φακέλου, την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική υποβολή του στο ΠΣΚΕ, τις εκθέσεις προόδου προς τον ελεγκτικό Φορέα για τις περιοδικές καταβολές της επιχορήγησης, τις υποβολές αιτημάτων τροποποίησης και την τελική έκθεση ολοκλήρωσης.

Η αμοιβή μας (που συνήθως καθορίζεται από το εκάστοτε Πρόγραμμα) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και χρηματοδοτείται με το ίδιο ποσοστό, όπως όλες οι άλλες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

parallax background
 
Για οτιδήποτε χρειαστείτε η ομάδα του "TAXINOMISIS" παραμένει στην διάθεσή σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ