ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ